Contact

Privacy en actievoorwaarden

Welkom bij Winst uit je woning! Op deze pagina staat samengevat wat voor informatie wij verzamelen, waarom we dit doen, en met welk doel. Indien u alsnog vragen heeft, stuur dan een bericht naar info@winstuitjewoning.nl of gebruik het contactformulier op de website.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is per 25 mei 2018, is Winst uit je woning, een gedeponeerde handelsnaam van Winst uit je woning: Samen inkopen BV (hierna: Winst uit je woning) zowel verwerkersverantwoordelijke als verwerker.

 • Winst uit je woning doet niets anders met persoonsgegevens dan wij van te voren melden.
 • Voor gegevensverwerking werkt Winst uit je woning met partijen die zich hebben gecommitteerd aan de internationale versie van de AVG (General Data Protection Regulation). Elders in deze verklaring vindt u onze instrumenten.

Wilt u:

 • Opvragen welke informatie wij van u hebben?
 • Aanspraak maken op uw recht ‘om te worden vergeten’ door onze organisatie?

Stuur in beide gevallen een email naar info@winstuitjewoning.nl. Vervolgens nemen we contact met u op uw identiteit te verifiëren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met u in contact te kunnen treden.
 • Om u voor te stellen aan een deskundige die uw specifieke energiebespaarvragen kan beantwoorden, en uw woning indien nodig en gewenst fysiek kan inventariseren.
 • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een aanvraag, aanmelding of gesloten overeenkomst die u met ons sluit of met één van de uitvoerende partijen waarmee wij samenwerken.
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn; het gaan dan om service, herroeping en de afwikkeling van klachten.
 • Het opstellen van geaggregeerde statistieken.
 • Het versturen van een nieuwsbrief en daarbij te informeren over (nieuwe) dienstverlening van Winst uit je woning of haar partners.
 • Het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Winst uit je woning.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan Winst uit je woning daarvoor expliciet toestemming hebt verleend nadat wij dat hebben gevraagd.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Winst uit je woning persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid een verzoek doet voor fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Winst uit je woning hieraan meewerken.

Privacy verklaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Winst uit je woning. Winst uit je woning respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Winst uit je woning draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Er worden bijvoorbeeld verschillende backups gemaakt.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@winstuitjewoning.nl.

Wat doet Winst uit je woning, wat kunt u van ons verwachten?

Wij organiseren collectieve inkoopacties op het gebied van duurzame maatregelen. Door de krachten te bundelen is het voor bewoners makkelijker om geïnformeerd een keuze te maken.

De informatie die wij verstrekken via de website, emails, informatieavonden en telefoon proberen wij zo correct mogelijk te maken. Wij kunnen geen besparing garanderen, maar baseren ons zo veel mogelijk op onafhankelijke bronnen die met gemiddelden rekenen. De uiteindelijk behaalde besparing is afhankelijk van het gedrag van u als bewoner, (veranderingen in) overheidsbeleid, en factoren die buiten onze controle liggen. Het is dus niet uitgesloten dat de behaalde besparingen lager, of juist hoger liggen dan de door ons getallen.

Via de collectieve acties van Winst uit je woning brengen wij u in contact met uitvoerende partijen zoals installateurs of leveranciers die de producten daadwerkelijk bij u plaatsen of aanbrengen. Winst uit je woning is echter geen juridische partner: de overeenkomst die u sluit met de uitvoerder loopt rechtstreeks tussen u en hen. Alhoewel wij onze uiterste best doen om een gedegen selectie te houden, kunnen we geen garantie geven over de kwaliteit van de leverancier zelf.

Winst uit je woning is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade door het uitdragen van incorrecte informatie, of het in contact brengen met de uitvoerders, tenzij dit het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Winst uit je woning.

Wat verwachten wij van u?

De website van Winst uit je woning is toegankelijk voor iedereen. We verwachten wel dat bezoekers zich correct gedragen en zich aan de wet houden. Het is niet toegestaan om de informatie op de website voor eigen gebruik of anderen te hergebruiken zonder onze toestemming te vragen.

Wij doen ons best om onze website en systemen goed te veiligen. Mocht u een kwestbaarheid vinden in ons systeem dan vragen we u dit direct aan ons te melden, zodat wij er voor kunnen zorgen dat eventuele problemen voorkomen kunnen worden. En alvast hartelijk bedankt voor het melden!

Welke gegevens houden we van u bij?

Er zijn twee soorten gegevens die we bijhouden. Datgene wat u ons zelf stuurt of invult, en datgene wat wij uit andere bronnen vergaren.

Welke gegevens vul ik zelf in?

Wij vragen contactgegevens (naam, postcode en huisnummer, telefoonnummer en emailadres), interessegegevens (naar welke duurzame maatregelen gaat uw interesse uit?) en woninggegevens (uw woningtype, energieverbruik, soort dak, mate van beschaduwing, de hoogte van de kruipruimte, de mate van vochtigheid, et cetera).

Welke gegevens vul ik niet zelf in maar gebruiken jullie?

Om u te helpen en ons werk te kunnen doen, gebruiken we open bronnen. Denk hierbij aan het Kadaster (bouwjaar van de woning), beelden van Google Maps, en een postcodedatabase om de bijbehorende woonplaats en gemeente op te halen. Deze gegevens zijn toegankelijk voor eenieder.

Daarnaast gebruiken we software om het websurf gedrag van bezoekers te kunnen analyseren, Google Analytics. Hiervoor worden bijvoorbeeld uw IP adres, type webbrowser en operating system verzameld. Hiertoe worden cookies gebruikt. Dit wordt hieronder verder uitgelegd.

Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome of Internet Explorer) op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Winst uit je woning heeft het Google Analytics-account zo ingesteld dat:

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Winst uit je woning en Google is over de Analytics-gegevens;
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit tot u of uw IP-adres zijn te herleiden;
 • De informatie niet met anderen wordt gedeeld;
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Winst uit je woning geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Winst uit je woning gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Wat gebeurt er met al deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens vooral om met u te communiceren. Indien u zich aanmeldt op de website dan zorgen we er voor dat u in contact wordt gebracht met één of meerdere uitvoerders voor de maatregelen waarin u interesse heeft. Daarnaast houden we u op de hoogte van de vorderingen op dit vlak, en nemen we contact met u op indien de uitvoerder u niet kan bereiken.

Centraal in onze dienstverlening is om u te adviseren over de besparingsmogelijkheden van uw woning. Met de hierboven beschreven gegevens kunnen we inschatten of het voor u loont om te investeren in een duurzame maatregel. Dit dient in veel gevallen geverifiëerd te worden tijdens een fysieke afspraak bij u thuis. Ook kunnen we offertes opstellen namens de uitvoerders waarmee wij samenwerken.

Zodra u aangeeft interesse te hebben in een offerte, sturen wij uitsluitend de relevante gegevens door naar de uitvoerder in kwestie. Dit gebeurt binnen ons eigen beveiligde systeem. Deze gegevens worden niet gedeeld én zijn niet toegankelijk voor andere uitvoerders, partners of organisaties.

Back-up van gegevens

Om zeker te weten dat we u van dienst kunnen zijn, wordt er dagelijks op meerdere niveau’s een back-up van gegevens gemaakt. Dit gebeurt voor de website, onze CRM systeem, en de webserver separaat. Deze gegevens worden respectievelijk in Nederland, Ierland en Nederland bewaard.

Het opstellen van statistieken

Wij werken samen met gemeenten die rapportages willen ontvangen over de resultaten van de campagnes.Daarin staan geen persoonsgegevens, maar uitsluitend de cumulatieve gegevens voor de actie als geheel, met hierin benoemd:

 • Het aantal deelnemers.
 • Het aantal aangevraagde offertes.
 • Het aantal huisbezoeken.
 • Het aantal deelnemers die in één of meerdere maatregelen investeert.
 • De gerealiseerde besparing in euro per jaar.
 • De gerealiseerde CO2 besparing.

Wie is verantwoordelijk?

Winst uit je woning is een onderdeel van Winst uit je woning: Samen inkopen BV, en is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Winst uit je woning is gevestigd in Haarlem.

Wat gebeurt er als ik mijn gegevens wil laten verwijderen?

Indien u uw gegevens wil laten verwijderen, dan kunt u ons hierover informeren door een bericht te sturen naar info@winstuitjewoning.nl. Al uw persoongegevens worden dan verwijderd uit ons systeem. Indien reeds uitvoerders benaderd zijn om contact met u op te nemen dan zal eventuele informatie die we aan hen hebben verstrekt voor het uitbrengen van een offerte bij hen achterblijven. Desgewenst kunnen wij hen verzoeken deze gegevens ook te verwijderen. Dit kunt u uiteraard ook zelf bij hen voorleggen. Het is mogelijk dat na verwijdering uw gegevens nog bij ons beschikbaar blijven in een eerder aangemaakte backup. Die wordt na een verloop van drie maanden verwijderd.

Contactgegevens

Winst uit je woning: samen inkopen BV
Adres: Prinsen Bolwerk 1, 2011MA Haarlem
E-mail: info@winstuitjewoning.nl
Telefoon: 023 583 6936 (maandag tot vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur)