Algemene voorwaarden - Winst uit je Woning

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de gezamenlijke inkoopactie en de waardebonactie van Winst uit je woning: Samen inkopen BV

1. Inleiding 

Winst uit je woning: Samen inkopen BV (hierna: Winst uit je woning) organiseert grootschalige gezamenlijke inkoopacties voor duurzame maatregelen, zoals woningisolatie en zonnepanelen. 

Daarnaast organiseert Winst uit je woning waardebonacties, naar aanleiding van een specifieke uitkering opgezet door jouw Gemeente. Met deze  actie wil de Gemeente stimuleren dat bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Verder zet Winst uit je woning, al dan niet in samenwerking met je Gemeente, energiecoaches in voor het geven van adviezen op het gebied van energiebesparing met als doel te besparen op de energierekening. 

Winst uit je woning: samen inkopen BV is gevestigd in Haarlem en geregistreerd onder het nummer 30288571 bij de Kamer van Koophandel. 

Winst uit je woning is initiatiefnemer van duurzaamheidsacties, zoals het in contact brengen met bedrijven die woningen isoleren of zonnepanelen plaatsen. Gemeenten verzorgen, als mede organisatoren in overleg met Winst uit je woning, de communicatie naar de inwoners van de gemeente. 

2. Definities 

Onderstaand zijn de gebruikte termen in deze algemene voorwaarden toegelicht. 

 • Actie: een door Winst uit je woning georganiseerde actie waarmee de Deelnemer Maatregelen kan verkrijgen.
 • Deelnemer: een natuurlijk persoon die deelneemt aan een Actie.
 • Gemeente: de gemeente waarin de Deelnemer woont. 
 • Maatregel(en): een product of dienst met duurzame toepassing(en) waarvoor de Actie georganiseerd wordt. 
 • Partner: partij die binnen een Actie Maatregelen aanbiedt of uitvoert. 
 • Waardebon: een papieren of digitale waardebon voorzien van een unieke code waarmee Maatregelen kunnen worden aangeschaft.

3. Algemene bepalingen

Voor elke Actie die Winst uit je woning organiseert, gelden de volgende voorwaarden:

 • Aanmelding is gratis voor de Deelnemer. Aan de aanschaf van Maatregelen kunnen kosten verbonden zijn.
 • Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont in een deelnemende gemeente. 
 • Door aanmelding voor de Actie stemt Deelnemer in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
 • Winst uit je woning behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, aanmelding voor een Actie te weigeren, of een Actie te beëindigen. 
 • Deelnemer past de Actie toe in een woning in een deelnemende Gemeente, en is eigenaar van die woning of is anderszins bevoegd om deel te nemen aan de Actie. 
 • Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze gegevens dan verstrekt Deelnemer deze per ommegaande schriftelijk aan Winst uit je Woning. 
 • Deelnemer kan door Winst uit je woning worden uitgesloten van volgende collectieve inkoopacties indien Deelnemer onvoldoende informatie verstrekt om, naar het oordeel van Winst uit je woning, een goede dienstverlening mogelijk te maken.
 • Deelnemer kan na ontvangst van het persoonlijk aanbod door Winst uit je woning worden gebeld om eventuele vragen te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen. Daarnaast kan de woning op afspraak fysiek worden gecontroleerd tijdens een huisinspectie. 
 • Nadat Deelnemer een overeenkomst heeft gesloten met de Partner, richt Deelnemer zich voor communicatie en wijzigingen in gegevens direct tot die Partner.

4. Gezamenlijke inkoopactie

Door met woningeigenaren (waaronder jij als deelnemer) gezamenlijk de vraag te bundelen, kunnen bedrijven een scherp geprijsd aanbod doen. Immers, door het ontstaan van een grote hoeveelheid werkzaamheden in één gemeente of regio kan efficiënt worden gewerkt. Aan de hand van de uitgebrachte offerte bepaal je zelf of je ingaat op het aanbod van het bedrijf. Voor deze gezamenlijke inkoopacties gelden de volgende voorwaarden:

 • Je maakt je interesse kenbaar door je aan te melden bij Winst uit je woning. Deze aanmelding is kosteloos en verplicht je tot niets. 
 • In afstemming met de opdrachtgever (je gemeente) start Winst uit je woning de inkoopactie door de gezamenlijke vraag in de markt te zetten. Uit de voorstellen van Partners selecteert Winst uit je woning op basis van objectieve criteria per Maatregel een Partner die het beste scoort op het gebied van kwaliteit én prijs. 
 • Na aanmelding ontvang je van ons een offerte, per aangevraagde maatregel, na de (eventuele) controle van de onafhankelijke adviseur, of wij zetten je aanvraag direct door naar één van de gekozen Partners in je gemeente. 
 • Op basis van het voorstel van de Partner en de gegevens van je woning wordt met medewerking van Winst uit je woning een persoonlijke offerte voor je opgesteld. 
 • Je beslist op basis van de persoonlijke offerte of je de Partner opdracht geeft voor het uitvoeren van de duurzame Maatregel.

5. Gemeentelijke bijdragen op basis van subsidies

Winst uit je woning zal in opdracht van de gemeenten het toekennen, verwerken en uitbetalen van adresgebonden subsidies volledig faciliteren, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Isolatie Programma. Bewoners die hier recht op hebben, worden specifiek vanuit de gemeente i.s.m Winst uit je woning benaderd. Hiervoor is onderstaande van toepassing:

 • De gemeente bepaalt de eisen en voorwaarden van de subsidieregeling, in lijn met de voorschriften van het RVO;

 • Per gemeente kunnen de voorwaarden van de subsidie regeling verschillen;

 • De gemeente levert adressen die voor de regeling in aanmerking komen, deze worden niet door Winst uit je woning bepaald;

 • De gemeente bepaalt het te besteden bedrag per woning;

 • Winst uit je woning voert de toekenning en uitbetaling volledig volgens de voorwaarden van de gemeente uit en is niet voor bovenstaande aansprakelijk;

 • Winst uit je woning wordt door de gemeente gemandateerd voor het toekennen en verwerken van de subsidieaanvragen;

 • Tijdens de aanvraag en toekenning wordt duidelijk of de betaling na aanschaf aan de uitvoerder/leverancier of aan de bewoner wordt uitbetaald. Indien de betaling naar de bewoner gaat is artikel 7 van toepassing.

 • Winst uit je woning neemt de volledige aanvraag uit handen indien de opdracht wordt uitgevoerd via één van de aangesloten uitvoerders/leveranciers voor die actie;

 • Winst uit je woning ondersteunt (maar neemt niet uit handen) de aanvragen voor opdrachten die buiten Winst uit je woning om worden uitgevoerd. De bewoner is in dit geval zelf verantwoordelijk voor het laten toepassen van de maatregel binnen de eisen van de subsidieregeling. Indien de aanvraag niet aan de eisen voldoet, heeft Winst uit je woning namens de gemeente recht om de aanvraag af te wijzen;

 • In bepaalde gevallen wordt er een waardebon verstrekt voor de aanschaf en toepassing van een maatregel. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de maatregel. Het (laten) toepassen van het gekozen materiaal in de woning is verplicht voor het ontvangen van de toegekende bijdrage. Hiervoor kan Winst uit je woning namens de gemeenten controles uitvoeren. Zie artikel 7 voor de volledige voorwaarden omtrent de waardebonnen. 

6. Subsidie aanvragen ISDE-subsidie

Winst uit je woning kan de aanvraag voor de ISDE-subsidie volledig uit handen nemen. Hiervoor hebben wij een samenwerking met een partij die gespecialiseerd is in het aanvragen en verwerken van subsidieaanvragen, die de aanvraag voor subsidie volledig overneemt en de subsidieaanvraag namens jou indient. Indien je gebruik maakt van dit aanbod, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

 1. Wij sturen de voor jouw aanvraag benodigde gegevens door naar deze partij.

 2. Alle maatregelen waar de aanvraag voor wordt ingediend, worden via Winst uit je woning uitgevoerd. Voor opdrachten buiten ons netwerk kan de subsidieaanvraag niet worden verzorgd.

 3. De aanvraag is vrijblijvend en gratis.

 4. Op de aanvraag zijn de algemene voorwaarden van de uitvoerende partij van toepassing, in aanvulling op deze voorwaarden. 

7. Waardebonactie Winst uit je woning

Deze actie is naar aanleiding van een specifieke uitkering opgezet door je Gemeente, in samenwerking met Winst uit je woning. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat bewoners van bestaande woningen energiebesparende Maatregelen treffen.

 

Geldigheid 

Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende Maatregel(en) die worden toegepast in, aan of op de bestaande woning van de Deelnemer. 

Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Deelnemer aan wie Winst uit je woning en/of de Gemeente de waardebon heeft doen toekomen. 

De waardebon heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf de startdatum tot en met de uiterlijke einddatum die door je gemeente vastgesteld is. De gestelde data zijn gemeentespecifiek. Deze data kun je op de gemeentepagina op www.winstuitjewoning.nl terugvinden.  

De waardebon is uitsluitend geldig voor Maatregelen waarvan is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben en waarvoor de gemeente goedkeuring heeft gegeven. Deelnemer dient desgevraagd te kunnen aantonen dat de Maatregel voldoet aan de gestelde eisen. Deze eisen vind je op de gemeentepagina op www.winstuitjewoning.nl. Indien de aangeschafte Maatregelen niet aan de gestelde eisen voldoen, zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Een aanvraag kan meerdere Maatregelen bevatten, zolang deze de waarde  van de waardebon maar niet overstijgen. 

De waardebon geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte Maatregelen, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs van de waardebon. Indien het totaalbedrag van de gekochte Maatregelen hoger is dan de waarde van de waardebon, zal er slechts tot het maximumbedrag van de waardebon uitbetaald worden.

Iedere waardebon is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens  gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen. 

De waardebon is slechts inwisselbaar als de waarde van de gekochte Maatregelen het minimumbedrag zoals vermeld in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de  bestaande woning gelegen is overstijgt. 

De waardebon is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld. 

 

Besteding van waardebonnen

Waardebonnen kunnen op twee manieren besteed worden, door het bedrag voor te schieten en de waardebon te declareren, en door de waardebon als betaalmiddel in te zetten bij een aangesloten webshop. In het eerste geval besteedt de Deelnemer het bedrag en vraagt daarna het bedrag terug. In het tweede geval kan met de waardebon worden afgerekend en is een declaratie niet nodig.

In beide gevallen gelden onderstaande bepalingen.

 • De waardebon is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor Maatregelen die zijn gekocht bij een (web)winkel die in Nederland is gevestigd. 

 • Zowel tijdens als na het inwisselen van de Waardebon kan Winst uit je woning de volgende gegevens opvragen bij de Deelnemer:  

 • Volledige naam en adresgegevens 

 • Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email 

 • De gekochte Maatregelen 

 • Foto (of fysieke kopie) van de kassabon 

 • Uniek kassabonnummer 

 • Indien de kassabon onvoldoende specifiek is, een ander document waaruit blijkt  dat de gekochte Maatregelen aan de gestelde voorwaarden voldoen. 

 • Informatie over het verkooppunt (winkellocatie en winkelketen). 

 • Een verklaring dat de Maatregelen worden  toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager. 

 • Een verklaring dat de Waardebon is besteed aan Maatregelen die voldoen aan de eisen van je Gemeente.

De Gemeente, Winst uit je woning en overige betrokken organisaties (en door hen aangewezen personen) behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de door middel van de Waardebon gekochte Maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing  leiden. 

Indien de Maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de Deelnemer verplicht het gedeclareerde  bedrag terug te betalen aan de uitkerende organisatie. 

Alleen originele waardebonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op eerste verzoek aan Winst uit je woning te worden verstrekt. Deelnemer dient de waardebon (inclusief de unieke code) derhalve zorgvuldig te bewaren. Winst uit je woning en de  Gemeente hebben het recht om terugbetaling of levering van Maatregelen op te schorten tot ontvangst van de originele  waardebon en code. 

In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding  plaatsvinden, óók indien Deelnemer ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken  valt. 

 

Voorschieten en declareren

Indien Deelnemer de kosten van Maatregelen voorschiet en een Declaratie indient, en na validatie van de gegevens blijkt dat Deelnemer recht heeft op terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag gemaximeerd tot de waarde van de waardebon, wordt het te betalen bedrag zo spoedig mogelijk aan Deelnemer overgemaakt op het door Deelnemer op te geven IBAN rekeningnummer. 

Declareren kan uitsluitend door de unieke code van de ontvangen waardebon in te voeren  op de daarvoor aangewezen kanalen, bijvoorbeeld https://winstuitjewoning.nl. 

Het is niet mogelijk om na het declareren van de waardebon het IBAN-rekeningnummer aan te passen. 

Afrekenen met waardebon 

Indien de Maatregelen door de Deelnemer worden gekocht bij een webshop met een overeenkomst met Winst uit je woning kan de Waardebon worden gebruikt om mee af te rekenen en is het niet nodig om het aankoopbedrag voor te schieten. De Deelnemer gaat er in dit geval mee akkoord om het bedrag van zijn waardebon te gebruiken voor het betalen van de bestelling aan de webshop.  

Na validatie van de Waardebon wordt het gemaximeerde bedrag van de Waardebon van het totale aankoopbedrag afgehaald. Indien het totale aankoopbedrag de waarde van de Waardebon overstijgt, dient de Deelnemer het overige bedrag zelf te voldoen.  

Deelnemende webshops worden door Winst uit je woning bepaald. 

 

Overig 

Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt  is, verliest de waardebon zijn waarde. In dat geval zal Deelnemer geen vergoeding ontvangen. 

Indien een waardebon verloren of kwijt is, kan de inwoner de code opnieuw opvragen bij Winst  uit je woning. Winst uit je woning behoudt het recht om hier controle op uit te voeren en te  beoordelen of de aanvrager recht heeft op de waardebon volgens de richtlijnen van de (subsidie)regeling. 

De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Winst uit je woning waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is. 

Het is niet toegestaan de waardebon op welke wijze dan ook te gebruiken voor  commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

Indien waardebonnen om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling/inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Winst uit  je woning en/of de Gemeente leiden.

Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). 

Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de waardebon/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak  kan worden gemaakt op een nieuwe waardebon/code. 

8. Energiecoaches (Energiebespaardienst)

Deze actie is naar aanleiding van een specifieke uitkering opgezet door jouw Gemeente, in samenwerking met Winst uit je woning. Met deze  actie wil de Gemeente stimuleren dat bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen om op deze manier te kunnen besparen. Voor de Energiebespaardienst gelden de volgende voorwaarden:

 • Je maakt je interesse kenbaar door je aan te melden bij Winst uit je woning. Deze aanmelding is kosteloos en verplicht je tot niets. 

 • Tijdens je aanmelding kun je een afspraak maken met één van de energiecoaches op een door jou gewenst moment. De energiecoach geeft adviezen over energiebesparende maatregelen en het toepassen daarvan, met als doel te besparen op je energierekening.

 • Na aanmelding vindt er een bezoek plaats van de energiecoach die je tijdens het bezoek helpt met het toepassen van kleine energiebesparende maatregelen en het geven van adviezen.

 • Mogelijk ontvang je tijdens bezoek een waardebon voor het aanschaffen van aanvullende Maatregelen voor je woning. Voorwaarden van de waardebon vind je onder artikel 5.

 • Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld plafond voor het aantal bezoeken. Indien dit plafond is bereikt, is het niet meer mogelijk om een bezoek met een energiecoach in te plannen.

 • De energiecoaches zijn tijdens een beperkte periode beschikbaar in jouw gemeente. Kijk voor de beschikbare data op www.winstuitjewoning.nl op je gemeentepagina.

 • Mogelijk stelt de gemeente voorwaarden aan het bezoek van de energiecoach of de Maatregelen die worden uitgegeven. Kijk voor meer informatie op je gemeentespecifieke pagina op www.winstuitjewoning.nl.

9. Aansprakelijkheid

Onderstaand zijn enkele afspraken opgenomen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van alle betrokken partijen in deze inkoopactie. 

Winst uit je woning zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Een door Winst uit je woning aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan. 

Winst uit je woning is niet aansprakelijk voor het handelen van de Partner in verband met de Actie. De relatie tussen Partner en Deelnemer wordt geregeld in de door de Deelnemer te ondertekenen offerte van de Partner en de eventueel daarbij behorende algemene voorwaarden. 

De aansprakelijkheid van Winst uit je woning voor schade van een Deelnemer in verband met een Actie is beperkt tot het bedrag van de kosten van de Maatregelen die door Partner worden toegepast, met een maximum van € 5.000. 

De hiervoor opgenomen beperking van aansprakelijkheid vervalt indien de schade van de Deelnemer voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van een bestuurder van Winst uit je woning.

Indien Winst uit je woning een verplichting niet kan nakomen als gevolg van overmacht, waaronder storingen in de verbinding met het internet of andere telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen, mag zij de nakoming ervan opschorten.

 
To top